Ontstaan en geschiedenis van de vereniging

Op 21 november 1925 werd in Utrecht een vergadering gehouden met het doel te komen tot de oprichting van een vereniging van A.R.-burgemeesters en secretarissen. Al tijdens de oprichtingsvergadering werd besloten ook wethouders als lid toe te laten. Bij de vaststelling van de naam van de vereniging werd uitvoerig stil gestaan bij de vraag of de vereniging zich op ‘Calvinistisch’, dan wel op ‘Antirevolutionair’ dan wel op ‘Christelijk’ standpunt zou stellen. Omdat men zich niet op uitgesproken partijpolitieke grondslag wilde profileren werd de naam van de vereniging als volgt vastgesteld: Vereniging van Burgemeesters, Wethouders en Secretarissen van calvinistische levens- en wereldbeschouwing “Groen van Prinsterer”. In de praktijk is het lidmaatschap tot de jaren tachtig vooral beperkt gebleven tot (voormalig) leden van de (voormalige) Anti Revolutionaire Partij (ARP).
Als doel werd gesteld:

“te bevorderen en voor te staan de toepassing en ontplooiing der Antirevolutionaire beginselen als richtsnoer van een positief Christelijk gemeenterecht en gemeentebeleid, zoomede te bevorderen die zaken en regelingen, welke, schoon niet liggende op het terrein der beginselen, gericht zijn op een juiste vervulling der gemeentelijke taak”.

Naast de vereniging Groen van Prinsterer is later het “Verband van Verenigingen van Antirevolutionaire gemeente- en provinciebestuurders” opgericht. Daarvan waren vooral raadsleden lid. Bij de vorming van het CDA fuseerde het Verband met de zusterorganisaties van de CHU en de KVP. Van Groen werd hetzelfde verwacht. De ledenvergadering besloot op 27 oktober 1979 echter de voordracht van het bestuur om de vereniging op te heffen niet te volgen. Het bestuur trad af en de vereniging maakte een doorstart, maar bleef uit loyaliteit aan het fusieproces onder de radar. 

De vereniging
De vereniging Groen van Prinsterer is tot vandaag blijven voortbestaan, maar loopt de CDA- bestuurdersvereniging niet voor de voeten. De leden zijn of waren actief als gemeentebestuurder binnen het CDA. Veel leden voelen zich overigens niet meer exclusief verbonden met het CDA. En evenmin zijn alle leden afkomstig uit een “Calvinistisch nest”. Ook leden van de PvdA en steeds meer leden van de CU zijn lid. Ondertussen heeft de ledenvergadering er mee ingestemd het lidmaatschap ook ruimer open te stellen voor bestuurders en raadsleden. Al een groot aantal jaren is het jaarcongres een terugkerend hoogtepunt. Voor het congres worden belangstellenden uitgenodigd en van harte toegelaten.


De toekomst
Onderweg naar het 100 jarig jubileum in 2025 functioneert de club als een “Vereniging voor levensbeschouwelijke reflectie op het openbaar bestuur vanuit de christelijke traditie”. De jaarlijkse congresthema’s en de daarmee verbonden inleiders concentreren zich vanuit de sociaalchristelijke traditie en levensbeschouwing steeds opnieuw op de rol van de overheid, zingeving in het openbaar bestuur en het belang van de democratie en de rechtsstaat. Vanuit verschillende invalshoeken wordt telkens weer de spanning op gezocht tussen 'het gedachtengoed', beginselen, uitgangspunten, programma’s en de uitvoering in de politieke werkelijkheid van alledag. Met de bestuurdersverenigingen van CDA en ChristenUnie wordt gesproken over een mogelijke rol van de vereniging Groen van Prinsterer als een veilige ontmoetingsplek voor (oud)bestuurders en raadsleden tussen beide partijen in. Voor inhoudelijke thema's kan worden geput uit 'de schatkamers' van de wetenschappelijke instituten.

Contact

Copyright ©2018 - Vereniging Groen van Prinsterer. All Rights Reserved.